Ugovor o sanacionom kreditu


8.18 - Primer obrasca ugovora o sanacionom kredituPreduzeće ________________ iz ________________ kao korisnik kredita sa jedne strane i Banke ________________ iz ________________ kao punomoćnika Upravnog odbora fonda rezervi privrednih organizacija (republičkog ili opštinskog) kao davaoca kredita sa druge strane, zaključili su dana _____ 1996. godine sledeći:


UGOVOR O SANACIONOM KREDITU


Opšti uslovi i visina kredita


Član 1.


Na osnovu Odluke Upravnog odbora Fonda zajedničkih rezervi (republike ili opštine) Banka ________ iz _______ (u daljem tekstu: Banka), DAJE preduzeću _______ iz _______ (u daljem tekstu: korisnik kredita) sanacioni kredit za pokriće gubitaka u iznosu od din. ________.


NAPOMENA: Sanacioni kredit može direktno dati i upravni odbor Fonda zajedničkih rezervi ukoliko je obrazovana posebna administracija fonda. U našem primeru smo pošli od toga da finansijsko-materijalne i druge poslove fonda vodi banka koju je odredio Upravni odbor fonda.


Član 2.


Banka daje korisniku kredit iz člana 1. ovog Ugovora pod sledećim uslovima:

-                Rok otplate je ___ godine.

-                Kamatna stopa iznosi ______ godišnje koja se obračunava i plaća o roku dospeća kredita.


NAPOMENA: Kamata na kredite data iz sredstava Fonda zajedničkih rezervi ne može biti veća od 1 odsto od kamatne stope koju fond plaća ulagačima.


-                Kamata se obračunava unazad.

-                Otplaćivanje ovog kredita će se vršiti u jednakim (polugodišnjim i godišnjim) anuitetima, a prvi anuitet dospeva za naplatu ________ 1996. godine.

-                Visinu anuiteta utvrđuje Banka.


Član 3.


Kredit se daje iz Fonda zajedničkih rezervi opštine odnosno republike.


Korisnik može sredstva dobijenog kredita koristiti isključivo za pokriće gubitka po završnom računu za 1996. godinu.


Korišćenje kredita