Ugovor o robnom kreditu


7.11 - Primer obrasca ugovora o robnom kredituUGOVOR O ROBNOM KREDITU


Ugovorne strane:


1. TRGOVINSKO PREDUZEĆE __________ BEOGRAD, ___________ koga zastupa direktor preduzeća _______________, u daljem tekstu - (davalac kredita)

i

2. "LESKOTOURSCOMMERCE" Beograd, Beogradska 66. koga zastupa direktor preduzeća _______________, u daljem tekstu - (korisnik kredita)


Ugovorne strane sporazumele su se o sledećem:


Član 1.


U cilju uspešne poslovne saradnje davalac robnog kredita isporučiće robu i to: raznu robu po fakturama: ____________, i dostavnici broj _______________.


Član 2.


Vrednost isporučene robe iznosi ukupno ____________ dinara.


Rok otplate utvrđen je u trajanju od __________ (npr. 9) meseci,


Ugovorne strane saglasno utvrđuju kamatnu stopu u mesečnom iznosu u visini koja je određena stopa kod Komercijalne banke kod koje davalac kredita ima sredstva + 1% mesečno a za sredstva koja Banka daje za kratkoročne kredite.


Član 3.


Davalac kredita se obavezuje da isporuči navedenu količinu robe u roku od _______ (npr. 15) dana - odjednom ili sukcesivno prema dinamici i to: _____________________.


Član 4.


Otplata kredita po ovom Ugovoru vrši se u anuitetima i po dinamici kako je ovim Ugovorom precizirana i to: _____________________________.


Član 5.