Ugovor o robnom kreditu, varijanta II


7.12  Primer ugovora o robnom kreditu (varijanta II)Preduzeće za trgovinu na malo i veliko _________________ koje zastupa _________, (u daljem tekstu: davalac kredita) i preduzeće INIS "Marko Radović" koje zastupa _____________ (u daljem tekstu: korisnik kredita) zaključili su:


UGOVOR O ROBNOM KREDITU


Član 1.


U cilju uspešne poslovne saradnje na području proizvodnje i prometa robe davalac kredita i korisnik zaključili su ovaj ugovor.


Član 2.


Davalac kredita isporučiće robu - 1000 m3 daske jelove, dimenzija 10 mm u vrednosti od Dinara: 500.000. - (petstohiljada dinara) sa rokom otplate od pet godina i kamatnom stopom 20% godišnje.


Član 3.


Davalac kredita se obavezuje da isporuči navedenu količinu robe u periodu 1. januar - 31. jul 1996. godine, i da za svaku isporuku ispostavi fakturu sa naznakom da se odnosi na određeni robni kredit.


Član 4.


Davalac kredita je dužan da Banci ___________________ - filijala podnese dokaze o raspoloživim slobodnim sredstvima za odobravanje kredita.


Član 5.


Otplate kredita po ovom ugovoru vršiće se godišnje u pet anuiteta.


Prvi anuitet dospeva 1. 1. 1997. godine.


Član 6.


Korisnik kredita je obavezan da davaocu kredita preda avalirane menice u ugovorenom roku i iznosu radi obezbeđenja vraćanja kredita, na iznose prema rasporedu anuiteta iz člana 5. ovog Ugovora.


Član 7.