Ugovor o redovnom održavanju liftova


20.8 - Primer ugovora o redovnom održavanju liftova - usluzi
UGOVOR Br. ____


ZAKLJUČEN IZMEĐU: ____________ (u daljem tekstu Naručilac), koga zastupa              ____________ i

"DAVID PAJIĆ - DAKA" SERVIS I REMONT IZ BEOGRADA, Đure Đakovića 29 (u daljem tekstu izvođač), koga zastupa direktor ____________.


REDOVNO ODRŽAVANJE LIFTOVA


Član 1.


Predmet ovog ugovora je redovno (tekuće) održavanje liftova, shodno Pravilniku o tehničkim merama i uslovima za liftove. Poslovi vezani uz članove 17. i 18. istog Pravilnika obaveza su Naručioca.


Član 2.


Ostali radovi i popravke, van redovnog (tekućeg) održavanja podležu uslovima iz ovog ugovora, a utvrđuju se (obim i cena) posebno potpisanim zaključnicama.


Član 3.


Za nasilna oštećenja liftovskih delova Korisnik će obavestiti Naručioca, a Naručilac će dati nalog Izvođaču za popravku uz posebnu naplatu, tj. potpisuje Zaključnicu za rad.


Član 4.


Sijalice u kabini i obezbeđenje istih od oštećenja kao i redovnu zamenu vrši Naručilac. Isto tako je obaveza Naručioca da svakih tri meseca čisti dno voznog okna i održava ga u ispravnom - suvom stanju.


Član 5.


Izvođač se obavezuje da će na liftu u okviru redovnog (tekućeg) održavanja vršiti: podmazivanje liftovskih elemenata, pregled i kontrolu svih sigurnosnih elemenata lifta i ot-klanjanje zastoja po pozivu ovlašćenog lica Naručioca - i to za sve vrste liftova jedanput u mesecu.


Za otklanjanje zastoja preko broja predviđenih prethodnim stavom Izvođač će posebno zaračunati Naručiocu troškove intervencije, a obaveza Naručioca je da te troškove isplati.


Član 6.