Ugovor o recenziji autorskog dela


19.5 - Primer obrasca ugovora o recenziji autorskog delaUGOVOR O RECENZIJI AUTORSKOG DELA


Zaključen između stranaka:

NARUČILAC: ____________ (navesti naziv i sedište izdavača)

RECENZENT: ____________ (navesti podatke o recenzentu)


Član 1.


Recenzent se ovim ugovorom obavezuje da za naručioca izvrši pregled i ocenu (recen-ziju) autorskog dela ____________ (navesti naziv dela) koga je izradio autor ____________ (navesti ime i prezime i adresu autora).


Član 2.


Recenzent je obavezan stručnu ocenu dela izvršiti tako što će se prethodno upoznati sa ugovorom o izradi autorskog dela i opisom ugovorenog zadatka koga se autor mora pridržavati.


Napomena: Revizije autorskih dela koje su napisane u pismenom obliku i predstavljaju intelektualnu tvorevinu recenzenta, takođe se smatraju autorskim delom.


Član 3.


Recenzent je obavezan izvršiti uvid u svu literaturu kojom se autor služio u izvršenju ugovorenog dela a naročito: naučnu dokumentaciju, literaturu, naučne izvore, kao i u rezultate vlastitih istraživanja autora.


Član 4.


Na osnovu izvršenog uvida u literaturu sa kojom se autor služio, recenzent će posebno ceniti originalnost i prednosti autorskog dela.


Posebno će recenzent dati ocenu da li je delo napisano shodno komercijalnim zahtevima, i odgovara krugu čitalaca kome je namenjeno.


Član 5.


Recenzent je obavezan da u pismenoj formi da ocenu da li je autorsko delo po obimu i kvalitetu izvršeno prema ugovoru i opisu koji je sastavni deo toga ugovora.


Recenzent je obavezan da recenziju preda u roku od 15 dana od prijema rukopisa od izdavača (naručioca).