Ugovor o razmeni pokretnih stvari (robe)


20.15 - Primer obrasca ugovora o razmeni 

         pokretnih stvari, robeUGOVOR O RAZMENI


Zaključen između:

1. Preduzeća za proizvodnju građevinskog materijala "____________" iz ___________, koga zastupa direktor ____________ (u daljem tekstu: "____________"), i

2. Poljoprivredno-industrijskog kombinata "____________" iz ____________, koga zastupa direktor ____________ (u daljem tekstu: "____________"), kako sledi:


Član 1.


"____________", isporučiće u roku od 15 dana od danas "____________", sledeću robu:

1. ____________________________________;

2. ____________________________________;

3. ____________________________________.


MESTO I NAČIN ISPORUKE: predajom robe na prevoz utovarnoj železničkoj stanici u _________ o svom trošku utovara i prevoznine i u svojoj ambalaži koja se ne vraća.


Član 2.


"_________", isporučiće "_________" na ime razmene za robu iz člana 1. ovog ugovora u roku od 10 dana od dana zaključenja ovog ugovora sledeće svoje proizvode, i to:

1. ____________________________________;

2. ____________________________________;

3. ____________________________________;