Ugovor o radu sa direktorom - koji zasniva radni odnosPRIMER UGOVORA O RADU 

SA DIREKTOROM (KOJI ZASNIVA RADNI ODNOS)


_______________________

 (naziv i sedište poslodavca)

_______________________

                (broj)

_______________________

              (datum) Na osnovu člana 48. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005), i  na osnovu Odluke Upravnog odbora ________________________ o izboru direktora  br.____ od 

                                                 (naziv i sedište poslodavca)

__________ godine, zaključuje se 

                                                                                             


UGOVOR O RADU


1. Upravni odbor (ili organ određen opštim aktom poslodavca) _________________________ 

                                                                                             (naziv i sedište poslodavca)

         (u daljem tekstu: poslodavac) na osnovu Odluke o izboru  (postavljenju)  direktora br. ____ od __________ godine, zasniva radni odnos  sa __________________________________,                                                          

                                                                                    (ime i prezime direktora, 

       _________________________________________________________________________

                                      stručna sprema i zanimanje, JMBG)

         sa prebivalištem u _________________________, za obavljanje poslova direktora.

                                         (mesto, ulica i broj)                                                             

                                                                                                    

2. Direktor će obavljati poslove predviđene Statutom poslodavca i druge poslove predviđene ovim ugovorom, u _____________________.

                                      (mesto rada)


3. Direktor zasniva radni odnos na:

1) neodređeno vreme, počev od ___________ godine; 

2) određeno vreme,  počev od ____________ do _________ godine.1