Ugovor o radu između poslodavca i radnika


18.1 - Primer obrasca ugovora o radu između 

       poslodavca i radnikaNa osnovu člana ____ Zakona o radnim odnosima, člana ____ Kolektivnog ugovora i člana ____ Opšteg akta o radnim odnosima, Akcionarsko društvo "Beoprojekt" iz Beograda (u daljem tekstu: Poslodavac) i Radnik ______________ iz ______________ (u daljem tekstu: Radnik), dana _____ 199__ godine, zaključili su sledeći


UGOVOR O RADU


Predmet Ugovora: zasnivanje radnog odnosa


Član 1: Predmet ovog Ugovora je regulisanje međusobnih prava, obaveza i odgo-vornosti Radnika i Poslodavca, saglasno Zakonu o radnim odnosima, Kolektivnom ugovoru i Opštem aktu Poslodavca.


Član 2: Radnik zasniva radni odnos na neodređeno - određeno vreme.

Radnik je dužan da stupi na rad dana _____ 19___ godine. Ukoliko, bez opravdanog razloga, ne počne sa radom tog dana, smatraće se da nije zasnovao radni odnos.


Radno mesto i raspoređivanje


Član 3: Radnik se raspoređuje na poslove radnog mesta _____________, za koje je Opštim aktom utvrđen stepen stručne spreme - smer (struka) ____________i radno iskustvo od ___ godine.


Član 4: Poslodavac ovim Ugovorom poverava Radniku, a Radnik prihvata obavljanje poslova i zadataka iz člana 3. ovog Ugovora, a koji su utvrđeni u Opštem aktu o sistematizaciji (Odluci) - čl. ____ pod rednim brojem _______.


Član 5: U toku rada, a kada to zahteva proces i organizacija rada, radnik može biti raspoređen na svako radno mesto koje odgovara stepenu i vrsti njegove stručne spreme, znanju i sposobnostima.


U slučajevima utvrđenim Zakonom o radnim odnosima, Radnik može biti privremeno raspoređen kod drugog poslodavca, uz saglasnost Radnika.


Zarada i naknade


Član 6: Radniku, u skladu sa Zakonom, Kolektivnim ugovorom i opštim aktima Poslodavca, pripada osnovna zarada od __________ dinara mesečno, odnosno od __________ dinara po radnom času.


Osnovna zarada radnika ne može biti niža od najniže cene rada (garantovane zarade) utvrđene Opštim kolektivnim ugovorom, za najjednostavnije poslove, polazeći od složenosti, odgovornosti i uslova rada u kojima se poslovi obavljaju.


Član 7: Poslodavac je dužan da Radniku obezbedi isplatu naknada i primanja u skladu sa Opštim kolektivnim ugovorom (topli obrok, regres za godišnji odmor, prevoz i dr.).


Uslovi rada