Ugovor o radu između poslodavca i radnika, varijanta II


18.2 - Primer obrasca ugovora o radu između 

       poslodavca i radnika (varijanta II)UGOVOR O RADU


Zaključen između poslodavca ____________ i radnika ______________.


1. Radnik zasniva radni odnos na - neodređeno vreme - na određeno vreme do _______.


2. Radnik će vršiti u poslovnim prostorijama poslodavca - u domaćinstvu poslodavca - kod svoje kuće za poslodavca - sledeće poslove i radne zadatke pod uslovima: _________________.


3. Radno vreme iznosi sedmično _____ časova, koje se raspoređuje na sledeći način: _________________.


Sedmično radno vreme radnika koji rad vrši kod svoje kuće utvrđuje se prema ugovornoj količini rada, i to: ___________________.


4. Lični dohotak radnika po času - mesečno - po jedinici mere (učinku) ___________ iznosi __________ dinara neto (slovima: __________ dinara neto).


U iznos ličnog dohotka iz prethodnog stava uračunava se vrednost ishrane i stanovanja u iznosu od __________ dinara mesečno.


Lični dohodak obračunava se i isplaćuje radniku: ____________________.


Za rad koji radnik, na zahtev poslodavca, obavi duže od punog radnog vremena u smislu odredaba čl. 35, 36. i 37. Zakona o radnim odnosima, lični dohodak obračunat po času - po učinku - uvećava se za ____%


Za rad koji radnik, na zahtev poslodavca, obavi noću, lični dohodak obračunat po času - po učinku - uvećava se za ____%.


5. Godišnji odmor radnika iznosi _____ radnih dana.


6. Radnik ima pravo da odsustvuje sa rada uz naknadu ličnog dohotka, pored slučajeva utvrđenih zakonom i u sledećim slučajevima: ____________________.


Za vreme odsustvovanja s rada, radniku pripada naknada ličnog dohotka u visini ____________.


Radnik ima pravo da odsustvuje s rada bez naknade ličnog dohotka u slučajevima: ____________.


7. Radnik ima pravo na naknadu troškova prevoza, dnevnice i druge troškove u sledećim slučajevima i u visini: ____________.