Ugovor o punomoćju
UGOVOR

O

PUNOMOĆJU


Zaključen između:


Firme: _________________________________________________________________________________

(naziv, adresa i mesto)


koju predstavlja: _________________________________________________________________________

(ime, prezime i funkcija)


u daljem tekstu ovog Ugovora nazvan "VLASTODAVAC", s jedne strane

i

Firme: _________________________________________________________________________________

(naziv, adresa i mesto)


koju predstavlja: _________________________________________________________________________

(ime, prezime i funkcija)


u daljem tekstu ovog Ugovora nazvan "OPUNOMOĆENIK", s druge strane.


Zajednički naziv za učesnike u ovom poslu je "UGOVORNE STRANE".UGOVORNE STRANE su se saglasile o sledećem:


Član 1.


VLASTODAVAC daje punomoćje OPUNOMOĆENIKU da u njegovo ime i za njegov račun obavlja sledeće poslove: _________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________


i da ga zastupa kod ______________________________________________________________________.