Ugovor o punomoćju za zastupanje


16.11 - Primer obrasca ugovora o punomoćju za zastupanjeUGOVOR O PUNOMOĆJU


Preduzeće ___________ iz ___________ i advokat ___________ iz ___________ sporazumeli su se na dan ___________ u ___________ o sledećem:


Član 1.


Advokat ___________ obavezuje se da u ime i za račun ugovarača ___________ kao njegov punomoćnik zastupa ga u svim sporovima pred redovnim i privrednim sudovima u kojima se ugovarač ___________ pojavljuje kao tužilac ili tužena strana.


Član 2.


Punomoćnik je dužan da na osnovu ovog ugovora obavlja i sve druge pravne radnje u vezi sa privrednim sporovima u kojima se ___________ pojavljuje kao stranka (pisanje tužbe, žalbe i drugih podnesaka), a sve radi zaštite prava i interesa ugovarača - vlastodavca pred privrednim sudovima.


Član 3.


Ugovorna strana - vlastodavac obavezan je da punomoćniku naknadi sve nužne i potrebne troškove koje punomoćnik učini radi izvršavanja posla vlastodavca, kao i da mu isplati nagradu prema advokatskoj tarifi.


Član 4.


Vlastodavac je saglasan da u slučaju sprečenosti i odsutnosti punomoćnika, zamenik punomoćnika bude ___________.


Član 5.