Ugovor o pružanju savetodavnih usluga (Ugovor o konsaltingu)
UGOVOR

O

PRUŽANJU SAVETODAVNIH USLUGA

(UGOVOR O KONSALTINGU)Zaključen između:


Firme: _________________________________________________________________________________

(naziv, adresa i mesto)


koju predstavlja: _________________________________________________________________________

(ime, prezime i funkcija)


u daljem tekstu ovog Ugovora nazvan "KONSULTANT", s jedne strane

i

Firme: _________________________________________________________________________________

(naziv, adresa i mesto)


koju predstavlja: _________________________________________________________________________

(ime, prezime i funkcija)


u daljem tekstu ovog Ugovora nazvan "KORISNIK KONSALTINGA", s druge strane.


Zajednički naziv za učesnike u ovom poslu je "UGOVORNE STRANE".UGOVORNE STRANE su se saglasile o sledećem:


Član 1.


Predmet ovog Ugovora je pružanje savetodavnih usluga KORISNIKU KONSALTINGA od strane KONSULTANTA i to: ____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________