Ugovor o prodajnom nalogu
UGOVOR

O

PRODAJNOM NALOGU


Zaključen između:


Firme: _________________________________________________________________________________

(naziv, adresa i mesto)


koju predstavlja: _________________________________________________________________________

(ime, prezime i funkcija)


u daljem tekstu ovog Ugovora nazvan "NALOGODAVAC", s jedne strane

i

Firme: _________________________________________________________________________________

(naziv, adresa i mesto)


koju predstavlja: _________________________________________________________________________

(ime, prezime i funkcija)


u daljem tekstu ovog Ugovora nazvan "NALOGOPRIMAC", s druge strane.


Zajednički naziv za učesnike u ovom poslu je "UGOVORNE STRANE".
UGOVORNE STRANE su se saglasile o sledećem:


Član 1.


Ovim Ugovorom NALOGODAVAC ustupa  sledeće:

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________