Ugovor o prodaji tekstilnih proizvoda


2.26 - Primer ugovora o prodaji tekstilnih proizvodaUGOVOR O PRODAJI STVARI (ROBE) 1)


sklopljen između

Prodavca: Preduzeća koje zastupa komercijalni direktor (u daljem tekstu: prodavac) i

Kupca: "Trgopromet", preduzeća koje zastupa direktor (u daljem tekstu: kupac).


Predmet ugovora


Član 1.


Prodavac prodaje kupcu tekstilne proizvode prema priloženoj specifikaciji koja je sastavni deo ovog ugovora.


Količina


Član 2.


Količina je određena u specifikaciji uz svaki proizvod. Moguće je odstupanje do 5% više ili manje.


Kvalitet


Član 3.


Prema jugoslovenskim standardima.


Vreme predaje


Član 4.


Prodavac je dužan kupcu predati proizvode navedene u specifikaciji pod red. brojem 1, 2, 5, 7, 8. i 11. u roku od 15 dana, a ostale u roku od dva meseca.


1) Ugovor o prodaji stvari regulisan je odredbama čl. 454-526. Zakona o obligacionim odnosima.