Ugovor o prodaji tekstilne robe


2.6 - Primer ugovora o prodaji tekstilne robe
UGOVOR O PRODAJI broj ________


Zaključen 20. februara 1996. godine, u Beogradu, između: Preduzeća "Prodavac", Beograd, Sremska 1, u daljem tekstu: Prodavac, i


Preduzeća "Kupac", Beograd, Radnička 8/3, u daljem tekstu: Kupac.


Član 1.


Prodavac prodaje a Kupac kupuje 12.000 metara štofa za muška odela, sirovinskog sastava: 80% vuna i 20% poliester.


Kvalitet izrade prema JUS-u.


Član 2.


Prodavac je obavezan da robu iz člana 1. ovog Ugovora isporuči u roku od 10 dana od dana zaključenja ovog Ugovora.


Isporuka se ima izvršiti komisijski u skladištu Prodavca uz sastavljanje zapisnika o prijemu.


Član 3.


Isporuka se vrši Fco skladište Prodavca, a prevoz do skladišta Kupca organizuje Prodavac na teret Kupca.


Član 4.


Prodavac je obavezan platiti Kupcu 0,20% od vrednosti robe za svaki dan zakašnjenja u isporuci robe, po isteku roka iz člana 2. ovog Ugovora.


Član 5.


Kupac je obavezan da vrednost robe iz člana 1. ovog Ugovora plati u roku od 15 dana od dana prijema obračuna-računa od Prodavca.


Kao instrument obezbeđenja plaćanja vrednosti robe Kupac je obavezan da dostavi Prodavcu Garanciju banke, u roku od 5 dana od dana zaključenja ovog Ugovora, koju će Prodavac vratiti Kupcu u roku od 3 dana od izvršenja obaveze Kupca u celini.