Ugovor o prodaji stana kao posebnog dela zgrade


4.5 - Primer obrasca ugovora o kupoprodaji stana kao posebnog dela zgrade


UGOVOR O KUPOPRODAJI STANA


Zaključen dana ______ 19___ godine u ________________između Jovanović Petrovog Jovana iz _________________ kao kupca i Preduzeća _________________ u _________________ kao prodavca.


1) Preduzeće _________________ u _________________ prodaje Jovanović Petrovom Jovanu stan br. ____ na IV spratu, kao poseban deo stambene zgrade postojeće u ul. _________________ br. ____ u _________________, sa pravom korišćenja zemljišta _________ kućnog placa upisanog u A. listu zk. ul. br. ________KO ________, kat. parc. br. ________ u površini ________ m2, i to:


-                dvosoban komforan stan u površini _________ m2, sa pripadajućim podrumom i pravom upotrebe vešernice, za ugovorenu cenu od _______________dinara;


2) Jovanović Petra Jovan kupuje stan br. ____ na IV spratu u ul. _________________ u _________________ , kao poseban deo zgrade za cenu od _______________ dinara.


3) Prodavac Preduzeće _________________  priznaje da je kupoprodajnu cenu od _______________ dinara danas u potpunosti primio, pa odobrava da se pravo vlasništva na prodatom stanu iz tač. 1. ovog ugovora upiše na kupca Jovanović Petra Jovana iz ______________________ , u zemljišnoj knjizi kao etažna svojina, zajedno sa pravom korišćenja zemljišta _______________ kućnog placa upisanog u A. listu zk. ul. br.  ________KO ________, kat. parc. br. ________.


4) Prodavac prodaje nepokretnost označenu u tač. 1. ovog ugovora bez tereta i prava na otkup, a ista mu je na korišćenju po osnovu ugovora o izgradnji stanova Ov. br. _______ od ____________.


5) Prodavac predaje, a kupac prima u posed prodati stan danom potpisivanja ovog ugovora.


6) Sve javne dažbine do dana potvrde ovog ugovora snosi prodavac, a od toga dana kupac.


7) Porez na promet plaća prodavac, a taksu za overu ugovora kupac.


Ugovor je napisan u četiri primerka i biće potvrđen kod suda.