Ugovor o prodaji robe


2.1 - Primer obrasca ugovora o prodaji robeUGOVOR O PRODAJI ROBE BROJ _______


Zaključen dana ________ 1996. godine, između:


1) _______________ (naziv i sedište preduzeća), koga zastupa _______________, po punomoćju broj _____ od _____ 1996. godine, kao prodavca (u daljem tekstu: PRODAVAC), s jedne strane, i

2) _______________ (naziv i sedište preduzeća), koga zastupa _______________ , po punomoćju broj _____ od _____ 1996. godine, kao kupca (u daljem tekstu: KUPAC), s druge strane, kako sledi:


I PREDMET UGOVORA


Član 1.


Predmet ovog ugovora je prodaja robe sa odgovarajućim alatom i rezervnim delovima iz proizvodnog i dopunskog asortimana Prodavca, i to:


1.  ___________________________________________________________________;

2.  ___________________________________________________________________;

3.  ___________________________________________________________________;


Zaključeno sa rednim brojem 3.


II CENA


Član 2.


Ugovorne strane su se sporazumele da cena robe koja je predmet ovog ugovora budu cene za pojedine vrste robe iz Cenovnika Prodavca koji je sastavni deo ovog ugovora.


III KVALITET ROBE


Član 3.


Roba koja je predmet ovog ugovora je nova iz proizvodnog i dopunskog asortimana Prodavca, odgovarajućeg je kvaliteta i u svemu odgovara određenoj joj nameni.


Kvalitet robe i pripadajućih rezervnih-potrošnih delova iz člana 1. ovog ugovora, kupcu je neposredno poznat.