Ugovor o prodaji robe sa specifikacijom


2.4 - Primer obrasca ugovora o prodaji robe sa specifikacijomUGOVOR BROJ ___


Zaključen između:


1. _________________________________ kao prodavca (u daljem tekstu: Prodavac), i

        (Navesti naziv i sedište preduzeća, odnosno firme)


2. _________________________________ kao kupca (u daljem tekstu: Kupac).

        (Navesti naziv i sedište preduzeća, odnosno firme)


Predmet ugovora


Član 1.


Predmet ovog ugovora je kupoprodaja oplemenjenih al-traka i al-limova.


Kvalitet, dimenzija i ostale tehničke karakteristike utvrđene su u priloženoj specifikaciji, koja se smatra sastavnim delom ovog ugovora.


Način i dinamika isporuke


Član 2.


Ugovorena količina za 1996. godinu iznosi: __________ i isporučivaće se u ravnomernim mesečnim količinama. Kupac je dužan potvrditi količinu robe po specifikacijama i to najkasnije 45 dana pre početka kvartala u kojem je roba isporučena ili do 9. u tekućem mesecu za isporuke u sledećem mesecu.


Isporuka se smatra izvršenom ukoliko Prodavac isporuči 10% više ili manje od dogo-vorene količine.


Cena


Član 3.


Cena robe po specifikacijama utvrđuje se u posebnom aneksu ovog ugovora i podrazumeva se franko utovareno u sedištu Prodavca.