Ugovor o prodaji robe po uzorku


2.9 - Primer obrasca ugovora o prodaji robe po uzorku UGOVOR O PRODAJI ROBE


zaključen između:

Prodavca: Preduzeća za proizvodnju vunenih tkanina "Dunav" i

Kupca: Preduzeća za promet tekstilom na malo "Tekstilpromet"


Član 1.


Prodavac prodaje kupcu 500 (pet stotina) metara vunenog štofa "kamgarn", širine 140 cm, u balama od po 50 metara, po ceni od __________ dinara za jedan metar, franko skladište kupca u ____________, Savska br. 14.


Član 2.


Roba iz ovog ugovora prodaje se po uzorku koji je prodavac pokazao kupcu prilikom zaključenja ovog ugovora i predao mu dva primerka uzorka na čuvanje.


Uzorak čini komad štofa "kamgarn" veličine 20 cm x 10 cm na kojem je utisnut belom bojom broj "129" koji predstavlja oznaku uzorka vrste štofa koja je predmet ovog ugovora i na njemu je pričvršćena etiketa na kojoj je upisana firma proizvođača, naziv artikla, sastav, boja i dezen.


Na primercima uzorka koji se nalaze kod kupca, etiketu su potpisala ovlašćena lica prodavca i kupca, a uz potpis prodavca stavljen je i pečat prodavca. Na primerku uzorka koji se čuva kod prodavca, etiketu je potpisalo ovlašćeno lice kupca.


Član 3.


Prodavac se obavezuje da kupcu isporuči štof iz ovog ugovora u svemu jednak s uzorkom u pogledu kvaliteta, boje i dezena.


Odstupanje robe od uzorka nije dozvoljeno.


Član 4.


Za utvrđivanje jednakosti robe s uzorkom, merodavan je primerak uzorka koji se nalazi kod kupca.


Ako oba primerka uzorka koji se nalaze kod kupca propadnu ili budu oštećena u takvoj meri da prema njima nije moguće utvrditi jednakost robe s uzorkom, kupac gubi pravo da osporava jednakost robe s uzorkom.


Član 5.