Ugovor o prodaji robe po nalogu


2.32 - Primer ugovora o trgovačkom zastupanjuUGOVOR O TRGOVAČKOM ZASTUPANJU 1


Zaključen između


Nalogodavca: "SKLAD" preduzeća, Beograd, Boškovićeva 63,  koje zastupa ________ (u daljem tekstu: nalogodavac) i

Trgovačkog zastupnika: "MERKUR", trgovačke agencije, Pančevo, Radićeva 4, koju zastupa direktor (u daljem tekstu: zastupnik).


Zajednički naziv za učesnike u ovom poslu je: ugovorne strane.


I OPŠTE ODREDBE


Predmet ugovora


Član 1.


Nalogodavac poverava zastupniku pravo da na području ___________, u ime i za račun nalogodavca, obavlja  sledeće poslove ____________.

___________

1 Ugovor o trgovačkom zastupanju regulisan je odredbama čl. 790-812. Zakona o obligacionim odnosima.

Član 2.


Zastupnik može zastupati i druge nalogodavce.2


Generalno ovlašćenje za zaključivanje ugovora


Član 3.


Zastupnik može zaključivati ugovore u ime i za račun nalogodavca, u skladu sa generalnim ovlašćenjem koje će mu nalogodavac posebno dati.3


Izjave za i u ime nalogodavca


Član 4.