Ugovor o prodaji robe po komadu


2.8 - Primer obrasca ugovora o prodaji robe po komaduUGOVOR O PRODAJI ROBE 


Zaključen dana ________ između stranaka:

KUPAC: (navesti naziv firme i adresu)

PRODAVAC: (navesti naziv firme i adresu)


PREDMET UGOVORA


Član 1.


Predmet ugovora je prodaja (navesti naziv tehničke robe) i to modela (navesti kojeg) sa pripadajućim priborom (alatom i rezervnim delovima), koji su navedeni u ponudi, koja je sastavni deo ovog ugovora i čiji je kvalitet kupcu neposredno poznat.


Napomena: kvalitet može biti naveden JUS-u ili drugim standardima.


Član 2.


Roba iz člana 1. ovog ugovora mora da bude sasvim nova, iz tekuće proizvodnje prodavca, najboljeg kvaliteta i izvedbe i mora odgovarati zahtevima i nameni za koju je određena.


Svi uređaji, ugrađeni elementi i delovi moraju da budu identične proizvodnje i pouzdanosti, kako bi se odgovarajući sastavni elementi i delovi mogli međusobno zamenjivati.


CENA


Član 3.


Ugovorna cena iznosi za model (navesti koji) dinara (navesti cenu) franco fabrika, po komadu što za (navesti koliko) komada iznosi ukupno _________ dinara.


Napomena: uz cenu se navodi najčešće i neka klauzula "Incotermsa" sa transportnim klauzulama, odnosno klauzulama o mestu isporuke.


Član 4.


Plaćanje ugovorne cene iz člana 3. ovog ugovora vršiće kupac kod banke (navesti koje kao i njeno sedište i adresu) putem neopozivog deljivog dokumentarnog akreditiva.