Ugovor o prodaji robe na poček


2.17  Primer ugovora o prodaji robe na počekUGOVOR O PRODAJI ROBE NA POČEK Broj _______________________________________________ (u daljem tekstu: Prodavac) prodaje, 

               (naziv preduzeća)

a _____________________________________ (u daljem tekstu: Kupac) sa stanom u 

           (prezime, ime oca i ime kupca)

___________, ul. ____________________, broj _____, opština ________________, broj lične karte ____________________ izdate u ________________, kupuje, pa sklapaju ovaj ugovor o prodaji na poček roba po asortimanu i cenama:


   Naziv poizvoda        Količina        Cena        Vrednost


                                               Ukupno _________________

                                                               (slovima)


Kupac se obavezuje da isplati gore naznačenu vrednost kupljene robe po ovom ugovoru o prodaji na poček u roku, ne dužem, od 90 dana od dana zaključenja istog ugovora. Ukoliko kupac vrši isplatu ove vrednosti u obrocima, to će učiniti u najviše tri jednaka mesečna obroka, s tim da prvi obrok dospeva za isplatu prilikom prve naredne isplate zarade. Za slučaj da kupac u navedenom roku ne podmiri svoje dugovanje po ovoj zaključnici, prodavac je ovlašćen, bez posebne opomene ili drugih radnji, da podnese tužbu sudu radi naplate istog dugovanja. Kupac ovlašćuje preduzeće u kojem je zaposlen, da od njegove zarade obustavi celokupnu visinu njegovog duga po ovoj zaključnici odjednom - odnosno u najviše tri jednaka obroka, u roku ne dužem od 90 dana od dana sklapanja ove zaključnice. Naplata ovog duga izvršiće se bez obzira na kupčeve dosadašnje zabrane, odnosno obustave iz zarade i doznačiti u zakonskom roku u korist žiro računa "SLATEKS" kod banke - Ekspozitura u __________, broj: ______.


Zaključen u _________________, dana ________ 1996. godine