Ugovor o prodaji robe na kratkoročni kredit


2.16 - Primer ugovora o prodaji robe na kratkoročni kreditUGOVOR O PRODAJI  ROBE NA KRATKOROČNI KREDIT


Zaključen između Preduzeća "Promet", Beograd, Radnička 8/3, br. ž.r. ____________, u daljem tekstu: PRODAVAC

i

Preduzeća "Beograd", Beograd, Sremska 1, ž.r. ____________, u daljem tekstu KUPAC


Član 1.


PRODAVAC će KUPCU isporučiti na kredit 3.000 metara vunenog štofa JUS 875, po ceni od 60,00 dinara po metru.


KUPAC će vrednost robe iz stava 1. ovog člana, odnosno iznos od __________ dinara platiti u roku od 90 dana sa kamatom od 6% mesečno, a prema obračunu PRODAVCA.


Član 2.


Otplata kredita iz člana 1. ovog Ugovora vrši se po isteku 90 dana od dana preuzimanja robe, a otplata kamate se vrši mesečno, do 5. u tekućem mesecu za prethodni mesec, po obračunu PRODAVCA. Obračun kamate se ima ispostaviti do 2. u mesecu za prethodni mesec.


Član 3.


KUPAC je obavezan da PRODAVCU preda za obezbeđenje vraćanja kredita iz člana 1. ovog ugovora, pet sopstvenih menica avaliranih od njegove poslovne banke.


Član 4.


PRODAVAC se obavezuje da robu iz člana 1. ovog Ugovora isporuči do 20. februara 1996. godine, Fco skladište KUPCA.


Troškovi prevoza padaju na teret PRODAVCA.


Član 5.


Kvantitativni i kvalitativni prijem robe vrši se zapisnički u magacinu KUPCA u prisustvu predstavnika PRODAVCA.


Član 6.