Ugovor o prodaji robe između preduzeća i vlasnika radnje


2.3 - Primer obrasca ugovora o prodaji robe između preduzeća i vlasnika radnje


Shodno odredbama Zakona o obligacionim odnosima, kao i odredbama Zakona o finansijskom poslovanju, samostalna trgovinska radnja ______________ iz _______ _______, čiji je vlasnik ______________, iz ____________, ul. _____________ br. ___ (u daljem tekstu: Kupac) i Trgovinsko preduzeće na veliko i malo "______________" iz _____________ ul. ______________ br. ___ ( u daljem tekstu: Prodavac), zaključuju:


UGOVOR O PRODAJI ROBE BROJ _____


Član 1.


Predmet ovog ugovora je prodaja robe iz asortimana Prodavca u njegovom poslovnom centru "_______________".


Član 2.


Kupac može kupiti robu u Poslovnom centru "_______________", a ako ima rešenje nadležnog opštinskog organa o obavljanju odgovarajuće delatnosti ličnim sredstvima u svojini građana, kao i dokaz o vlasništvu ili zakupu prodavnice trgovačke robe na malo.


Član 3.


Kupac je dužan da Prodavcu priloži rešenje o obavljanju određene delatnosti, kao i da blagovremeno obaveštava o statusnim promenama u pogledu delatnosti koju obavlja, mesta stanovanja, sedišta delatnosti, kao i druge promene koje su od interesa za međusobnu poslovnu saradnju.


Član 4.


Prodavac dostavlja robu Kupcu u količinama i kvalitetu franko prodavnica Kupca, ili na drugo odredišno mesto prema dispoziciji ili dogovoru.


Kupac može i sam preuzeti robu u odeljenju otpreme Poslovnog centra "___________".


Član 5.


Kupac će prispelu robu primiti, utvrditi količinu, kvalitet i svojim potpisom overiti odgovarajući dokument da je roba ispravna i na vreme primljena.


Član 6.


Prodavac će kupcu robu fakturisati po velikoprodajnoj ceni i obračunati mu porez na promet.


Vrednost ukupnih kupovina u ugovorenom roku od 60 dana ograničena je na iznos od 400.000 dinara, a roba iz Poslovnice igračaka 45 dana.


Član 7.