Ugovor o prodaji robe građanima na potrošački kredit


2.15 - Primer ugovora o prodaji robe građanima na potrošački kreditUGOVOR O POTROŠAČKOM KREDITU


Zaključen između Preduzeća "Promet", Beograd, Radnička 8/3, u daljem tekstu: Prodavac i

Jovana Popovića, sa stanom u Novom Beogradu, Nehruova 18/45, br. l.k. _________ SUP Beograd, zaposlen u Preduzeću "Napred", Novi Beograd, Lenjinov bulevar 23, u daljem tekstu: Kupac.


Član 1.


Prodavac odobrava, a Kupac uzima potrošački kredit u iznosu od 7000,00 dinara, pod sledećim uslovima, od odobrenog kredita se 10% uplaćuje kao učešće. Na ostatak kredita od 90% se zaračunava mesečna kamata od 3%. Dug se, po odbitku učešća, mora otplatiti, zajedno sa kamatom, u 24 mesečnih rata po obračunu Prodavca, koji će ovaj ispostaviti u roku od 5 dana od dana zaključenja Ugovora.


Član 2.


Vrednost kredita iz člana 1. ovog Ugovora odnosi se na kupovinu nameštaja po Specifikaciji, koja je sastavni deo ovog Ugovora.


Nameštaj iz stava 1. ovog ugovora Prodavac će isporučiti Kupcu do 13. marta 1996. godine, Fco stan kupca.


Član 3.


Kupac je obavezan da za obezbeđenje vraćanja kredita iz člana 1. ovog Ugovora dostavi Prodavcu menicu na vrednost odobrenog kredita sa pripadajućom kamatom, overenu od dva žiranta.


Kupac se obavezuje da će vraćanje kredita vršiti preko svog preduzeća, pa zato dozvoljava administrativnu zabranu na svoju platu, sve do konačne otplate kredita, kao i troškova koji bi eventualno nastali po osnovu otplate kredita.


Ukoliko preduzeće ne bude u mogućnosti, iz bilo kojih razloga da vrši isplatu kredita o roku u ime Kupca, Kupac je obavezan da to učini sam prema dospelim rokovima otplate anuiteta.