Ugovor o privremenom - povremenom vršenju poslova


18. 9 - Primer obrasca ugovora o privremenom - povremenom 

        vršenju poslovaUGOVOR O PRIVREMENOM - POVREMENOM VRŠENJU POSLOVA


zaključen između naručioca posla ______________ (navesti naziv naručioca) sa sedištem u _____________ ul. _____________ br. ____ koju zastupa _____________, (u daljem tekstu: naručilac posla) s jedne strane, i 

izvršioca posla ____________, po zanimanju ____________ sa stanom u ___________ ul. ___________ br. __, opština _________ (u daljem tekstu: izvršilac posla) sa druge strane.


Na osnovu čl. ____ Zakona o radnim odnosima ("Službeni glasnik RS", br. ____), ugovarači su se sporazumeli o sledećem.


 I


Naručilac posla ustupa a izvršilac posla preuzima posao-zadatak da:

__________________________________________


II


Izvršilac posla se obavezuje da posao-zadatak iz tač. I ovog ugovora izvrši kako sledi:


1. u prostorijama - van prostorija* naručioca posla,

2. u svemu prema opisu u tač. 1 ovog ugovora - specifikaciji priloženoj uz ovaj ugovor*

3. najdalje do (zaključno sa) _______ 19____ godine.


III


Naručilac posla će, po završetku posla-zadatka iz tač. 1 ovog ugovora, odmah - (u roku od) _____ dana* utvrditi količinu i kvalitet izvršenog rada po postupku predviđenom važećim propisima.


Izvršilac posla je obavezan da odmah postupi po eventualnim primedbama naručioca posla u pogledu nedostataka količine i kvaliteta izvršenog rada.


IV


Naručilac posla se obavezuje da izvršiocu posla isplati na ime zarade za izvršeni posao-zadatak iz tač. 1 ovog ugovora i to:


-        ukupan bruto-neto* iznos od dinara ___________ (slovima: dinara __________) za ceo izvršeni rad*;