Ugovor o pripremi rukopisa za izdavanje i štampu knjige


19.4 - Primer obrasca ugovora o pripremi rukopisa 

       za izdavanje i štampu knjigeCENTAR ZA UNAPREĐENJE ORGANIZACIJE RADA I USAVRŠAVANJE KADROVA, Beograd, Džordža Vašingtona 8/I, koga zastupa direktor, u daljem tekstu korisnik, s jedne strane, i autor __________ sa stanom u __________ ulica __________ br. ___ SO __________ u daljem tekstu autor, koga zastupa BIRO ZA ZAŠTITU AUTORSKIH PRAVA I IZDAVAČKU DELATNOST, Beograd, Vojvode Dobrnjca 30, s druge strane, zaključili su na osnovu odredaba čl. Zakona o autorskom pravu (Sl. list SRJ br. _______) 24. juna, godine _________


UGOVOR


Član 1.


Ugovorne strane su se sporazumele da autor za potrebe Centra napiše stručni materijal za izdavanje i štampu i to:

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________


Član 2.


AUTOR se obavezuje da rukopis završi i preda KORISNIKU ____________________.


Član 3.


AUTOR ustupa KORISNIKU sva prava korišćenja predmetnog rada iz čl. 1. ugovora.


Član 4.


KORISNIK se obavezuje da AUTORU stavi na raspolaganje svu potrebnu dokumentaciju neophodnu za izradu dela iz ovog ugovora.


Član 5.


KORISNIK se obavezuje da AUTORU isplati na osnovu fakture BIROA autorski honorar od __________ neto Dinara __________ i slovima __________ kojom isplatom su sve obaveze prema AUTORU ispunjene. Centar zadržava pravo da samostalno raspolaže pisanim materijalom kako za prodaju naručioca tako i za savetovanje.