Ugovor o prijemu motornog vozila radi posredovanja u komisionoj prodaji


3.8 - Primer obrasca ugovora o prijemu motornog vozila radi posredovanja u komisionoj prodajiUGOVOR BR. _____


O prijemu motornog vozila radi posredovanja u KOMISIONOJ PRODAJI - ODREĐIVANJU TRŽIŠNE VREDNOSTI - PRENOSU, sastavljen dana ______ 19___ između vlasnika motornog vozila ____________________ iz ________________, sa adresom stanovanja u ulici ____________________ koga zastupa _________________,

sa jedne strane (u daljem tekstu KOMITENT) i preduzeća "TRGOPROMET" sa p.o. sa sedištem u Beogradu, Dunavska 230 (u daljem tekstu PREDUZEĆE) sa druge strane.


Član 1.


Preduzeće se obavezuje da u svoje ime i za račun komitenta izvrši posredovanje u prodaji polovnog motornog vozila (OŠTEĆENO-NEOŠTEĆENO), i to:


- VRSTA MOTORNOG VOZILA:

- MARKA MOTORNOG VOZILA:

- TIP MOTORNOG VOZILA:

- BROJ ŠASIJE:

- BROJ MOTORA:

- GODINA PROIZVODNJE:

- SNAGA MOTORA:

- RADNA ZAPREMINA MOTORA:

- BROJ SEDIŠTA:

- BROJ VRATA:

- OBLIK I NAMENA KAROSERIJE:

- BOJA KAROSERIJE:

- BROJ VLASNIKA:

- ZEMLJA PROIZVODNJE:

- REGISTARSKA OZNAKA:

- DATUM PRVE REGISTRACIJE:

- BROJ PREĐENIH KILOMETARA:

- SVRHA KORIŠĆENJA:

- DODATNA OPREMA:


Član 2.


Za robu iz člana 1. ovog Ugovora cena je _____________ dinara, i slovima __________________________.