Ugovor o prevozu stvari (robe) železnicom


11.4 - Primer obrasca ugovora o prevozu stvari (robe) železnicomUGOVOR O PREVOZU


Zaključen između:

1. Javnog železničkog transportnog preduzeća "__________", iz __________, ul. __________ br. ___ (u daljem tekstu: PREVOZILAC), i

2. Preduzeća "__________" iz __________, ul. __________ br. ___ (u daljem tekstu: KORISNIK PREVOZA).


I - PREDMET UGOVORA


Član 1.


Predmet ovog ugovora je prevoz stvari u prispeću i otpravljanju u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju i regulisanje dužničko-poverilačkih odnosa, način plaćanja prevoznine, naknade za sporedne usluge i instrumenata plaćanja, kao i rokova utovara i istovara kola.


II - OBAVEZE PREVOZIOCA


Član 2.


PREVOZILAC se obavezuje da za potrebe KORISNIKA PREVOZA preveze _____ tona stvari, kao i:

-                da primi na prevoz i veće količine od ugovorenih, ukoliko se za to ukaže potreba u granicama raspoloživih prevoznih kapaciteta;

-                da će prevoz obaviti po operativnom planu koji će zajednički sačiniti odgovorni radnici KORISNIKA PREVOZA i operativne službe PREVOZIOCA,  s tim da operativni plan treba sastaviti do 25-og u mesecu za naredni mesec;

-        da će dostaviti kola na utovar prema narudžbenicama na obrascu Kol-23;

-        da će sarađivati sa korisnikom prevoza na organizaciji prevoza, otklanjanju smetnji i poteškoća koje se budu javile u toku realizacije ovog ugovora;

-        kod eventualnih oštećenja vučnih i vučenih sredstava PREVOZIOCA na industrijskom koloseku KORISNIKA PREVOZA, po mogućnosti obezbediti prisustvo predstavnika KORISNIKA PREVOZA;

-        da će ugovoreni prevoz imati prednost prilikom raspodele kola za utovar u odnosu na neugovoreni prevoz.


III - OBAVEZE KORISNIKA PREVOZA


Član 3.


KORISNIK PREVOZA se obavezuje:

-                da u 1996. godini preda na prevoz ____ tona stvari i to u otpravljanju ____ tona i u prispeću __________ iz međunarodnog i unutrašnjeg saobraćaja i to:


1)                U otpravljanju: