Ugovor o prevozu robe


2.33 - Primer ugovora o prodaji robe po naloguUGOVOR O PRODAJI ROBE PO NALOGU


Zaključen dana ________________ u ______________ između:


1. NALOGODAVCA: ____________________________________________________

i

2. NALOGOPRIMCA: ___________________________________________________


OPŠTE ODREDBE


Član 1.


Nalogoprimac se obavezuje prema nalogodavcu da za njegov račun preuzme sledeće poslove:


Zaključivanje Ugovora o kupoprodaji robe za poslovnu ______ god. između nalogodavca i trećih lica u prometu roba na domaćem tržištu, od preliminacije do pravnog dejstva Ugovora:


Realizaciju zaključenih Ugovora u toku poslovne ______ godine u skladu sa uslovima utvrđenim između ugovornih strana:


Ostale poslove robnog prometa na domaćem tržištu.


Za preuzimanje poslova iz stavova 2, 3 i 4 ovog člana nalogodavac će nalogoprimcu izdati pismeno ovlašćenje - punomoćje.Član 2.


Za obavljanje preuzetih poslova iz člana 1. stavova 2, 3 i 4 ovog Ugovora nalogoprimac ima pravo na naknadu za objektivno učinjene troškove i nagradu za realizovane poslove u skladu sa odredbama ovog Ugovora.


OBAVEZE NALOGOPRIMCA


Član 3.


Nalogoprimac je dužan izvršiti nalog prema primljenim uputstvima sa pažnjom dobrog domaćina i u svemu paziti na interese nalogodavca i njima se rukovoditi.