Ugovor o prevozu robe u drumskom saobraćaju


11.1 - Primer obrasca ugovora o prevozu robe 

       u drumskom saobraćajuUGOVOR O PREVOZU ROBE U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU


Zaključen dana ______ 1996. godine, između Preduzeća "B" iz K. ________, ul. ______ br. ___ (u daljem tekstu ugovora: PREVOZILAC), s jedne strane i Preduzeća "S" iz B. ________, ul. __________ br. ___ (u daljem tekstu ugovora: POŠILJALAC), s druge strane, kako sledi:


Član 1.


PREVOZILAC  se obavezuje da izvrši prevoz sledećih stvari (robe) iz ________ do _________ , a za račun POŠILJAOCA.


Član 2.


U mestu opredeljenja stvari (robu) iz člana 1. ovog ugovora, PREVOZILAC će predati Preduzeću "Z" iz _______ ul. ________br. ___(u daljem tekstu ugovora: PRIMALAC).


Član 3.


PREVOZILAC je dužan da prevoz stvari (robe) vrši kao savestan privrednik, polazeći od potreba POŠILJAOCA za prevozom određene vrste i količine robe, te da vrši prevoz u skladu sa zakonom, dobrim poslovnim običajima i poslovnim moralom.


Član 4.


Za prevoz robe iz člana 1. ovog ugovora, utvrđuje se cena od _____ dinara po jednom kilogramu, ako je kapacitet vozila koje odgovara robi koju treba prevesti, popunjen sa najmanje 80%.


Ako kapacitet vozila nije iskorišćen prema stavu 1. ovog člana, POŠILJALAC plaća prevozninu kao da je iskorišćen u tom obimu (80%).


Član 5.


Ugovorne strane su se sporazumele da će PREVOZILAC po zahtevu POŠILJAOCA za prevoz određene vrste i količine stvari (robe) koristiti vozilo koje najbolje odgovara toj vrsti i količini robe, kako ne bi došlo do oštećenja ili gubitka iste, kao i najracionalnijeg korišćenja vozila.


Ako PREVOZILAC upotrebi vozilo koje ne odgovara količini i vrsti robe koja treba da se preveze, pa vozilo ostane neiskorišćeno, prevoznina se plaća prema članu 4. ovog ugovora.


Iskorišćenost vozila utvrđuju Pošiljalac i predstavnik Prevozioca (vozač kamiona) i o tome unose podatke u tovarni list.


Član 6.