Ugovor o prevozu robe u drumskom saobraćaju, varijanta II


11.2 - Primer obrasca ugovora o prevozu robe u drumskom 

       saobraćaju (varijanta II)UGOVOR O PREVOZU


Zaključen dana _______ 1996. godine, između:

1. _______________ (u daljem tekstu: KORINSIK PREVOZA), s jedne strane, i

2. _______________ (u daljem tekstu: PREVOZILAC), s druge strane.


PREDMET UGOVORA


Član 1.


Predmet ovog ugovora je prevoz razne robe iz Evrope za Jugoslaviju i zemlje Bliskog Istoka i obratno, gde KORISNIK PREVOZA plaća transport u konvertibilnoj valuti.


PREVOZNA CENA


Član 2.


Cenu prevoza ugovorne strane utvrđuju za svaki prevoz pojedinačno i potvrđuju je teleksom ili telefonom, uzimajući u obzir tržišne cene u momentu sklapanja ugovora, količine transporta i značaj korisnika usluge.


NAČIN PLAĆANJA


Član 3.


KORISNIK PREVOZA se obavezuje da izvrši plaćanje prevoza najkasnije u roku od 50 dana po primitku uredne i dokumentovane fakture, a sa priloženim, od primaoca uredno overenim CMR - tovarnim listom, na račun PREVOZIOCA.


PRAVA I OBAVEZE UGOVORNIH STRANA


Član 4.


PREVOZILAC odobrava KORISNIKU PREVOZA za njegovo angažovanje i uslugu 3% provizije od dogovorene cene za svaki pojedinačni prevoz.


PREVOZILAC je dužan da blagovremeno javi KORISNIKU PREVOZA teleksom, telefaksom ili telefonom kretanje svojih vozila iz Zapadne Evrope (broj vozila, istovarno mesto, predviđeni datum prispeća na istovar). Na osnovu ove najave KORISNIK PREVOZA će tražiti terete za utovar vozila iz Zapadne Evrope za Bliski Istok i Jugoslaviju i o tome teleksom ili telefonom obavestiti PREVOZIOCA. PREVOZILAC će obavezati svoje vozače da se telefonom javljaju KORISNIKU PREVOZA sa granice države mesta istovara, odnosno najkasnije u mestu istovara, radi primanja od KORISNIKA PREVOZA potrebnih naloga za utovar (mesto, adresa, vreme, roba, odredište i dr.), na osnovu dogovorenih prevoza sa PREVOZIOCEM.