Ugovor o prevozu putnika u drumskom saobraćaju


11.3 - Primer obrasca ugovora o prevozu putnika u 

       drumskom saobraćajuUGOVOR O LINIJSKOM PREVOZU BROJ ____


Zaključen između:

1. Saobraćajno-transportnog preduzeća "_______" iz ______, ul. _____ br. __ (u daljem tekstu: PREVOZILAC), i

2. Preduzeća _______ iz _______ ul. _______ br. __(u daljem tekstu: KORISNIK PREVOZA).


Član 1.


PREVOZILAC se obavezuje da KORISNIKU PREVOZA obezbedi ____ autobusa sa po _____ sedišta radi prevoza ___________ na relaciji ____________.


Polazak dana _______ 199__ godine u ____ časova sa mesta ________, a povratak dana ______ 199__ godine u ___ časova.


Član 2.


KORISNIK PREVOZA se obavezuje da PREVOZNIKU plati:

-                po putnom km ______ dinara za ____km;

-                po autodanu _______ dinara;

-                po autosatu ______ dinara;

-                regresom za ______ mesta.

               UGOVORENA CENA ______Dinara.


Član 3.


Ukoliko se ne ostvare 350 pređenih kilometara prosečno u toku dana, KORISNIK PREVOZA je u obavezi da pored ugovorene cene iz člana 2. ovog ugovora, plati naknadu u iznosu od ______ dinara za svaki dan.


Član 4.


Ugovorenu cenu KORISNIK PREVOZA je dužan da plati u zakonskom roku, a ukoliko to ne učini PREVOZNIK će zaračunati zakonsku zateznu kamatu.


Član 5.