Ugovor o prevozu putnika železnicom


11.5 - Primer obrasca ugovora o prevozu putnika železnicomUGOVOR O PREVOZU RADNIKA ŽELEZNICOM


Zaključen između:


1. Javnog železničko-transportnog preduzeća "_________", iz _________ ul. ________ br. ___ (u daljem tekstu: PREVOZILAC), i

2. Preduzeća "_________" iz _________, ul. _________ br. ___ (u daljem tekstu: KORISNIK PREVOZA).


UGOVORNE STRANE SU SE SPORAZUMELE O SLEDEĆEM:


Član 1.


PREVOZILAC se obavezuje da radnike KORISNIKA PREVOZA prevozi na posao i sa posla vozovima za prevoz putnika koji saobraćaju po važećem redu vožnje.


Član 2.


Prevoz radnika vrši se od železničke stanice ___________ do  najbližih železničkih sta-nica i stajališta, mesta stanovanja radnika KORISNIKA PREVOZA i obratno, a na osnovu mesečne pretplatne karte za radnike kao vozne isprave, koju svaki radnik mora da poseduje kod korišćenja prevoza.


Član 3.


KORISNIK PREVOZA obezbeđuje mesečne pretplatne karte za radnike na putničkim blagajnama železničkih stanica ___________ i to najkasnije do 27-og u tekućem mesecu za naredni mesec.


KORISNIK PREVOZA dostavlja putničkoj blagajni trebovanja mesečnih pretplatnih karata za radnike sa relacijama putovanja radi ispostavljanja voznih isprava, a plaćanje vrši "priznanicom za obračun" ili virmanom ukoliko usluge iz ovog ugovora koristi manje od 100 (sto) radnika.


Član 4.


Ukoliko je plaćanje izvršeno "priznanicom za obračun" plaćanje fakture vršiće se u roku od 15 dana, računajući od dana nastanka dužničko-poverilačkog odnosa na žiro-račun PREVOZIOCA broj ___________, na jedan od sledećih načina:

a) virmanskim putem (nalogom za prenos), ili

b) čekom.


Obaveza plaćanja se smatra izmirenom kad PREVOZILAC primi novčanu doznaku na žiro-račun.


Član 5.