Ugovor o preuzimanju sanacije


7.10 - Primer ugovora o preuzimanju sanacijeUGOVOR O PREUZIMANJU SANACIJE


zaključen između preduzeća _____________ iz _____________ kao korisnika sanacionog kredita i preduzeća iz _____________ kao preuzimaoca sanacije.


Obaveze preuzimaoca sanacije


Član 1.


Preuzimalac sanacije obezbeđuje korisniku sanacije iznos od dinara ____, za izmirenje obaveza prema preduzeću (Banci, društveno-političkoj zajednici).


ALTERNATIVA: Preuzimalac sanacije odgovara i za novčane obaveze (navesti iznose) korisnika sanacije, pod uslovom da se te obaveze ne mogu izmiriti iz njegovih sredstava (fondova).


(NAPOMENA: Obaveza preuzimanja sanacije pored obezbeđenja novčanog iznosa korisniku sanacije može da se sastoji u odlaganju plaćanja kredita za određeno vreme, u isporuci određene opreme a da plaćanje usledi nakon određenog vremena, davanje kredita za kupovinu opreme sa nižom kamatom i dužim rokom otplate kredita i sl.).


Član 2.


Preuzimalac sanacije se obavezuje da iznos iz člana 1. ovog Ugovora korisniku stavi na raspolaganje u roku od tri godine, i to:

- do 30. juna 1996. godine dinara __________________,

- do 30. juna 1997. godine dinara __________________,

- do 30. juna 1998. godine dinara __________________,


Iznos sredstava iz člana 1. ovog Ugovora preuzimalac sanacije će staviti korisniku sanacije u tranšama, kako je određeno u članu 2. ovog Ugovora i to prenosom na njegov žiro-račun kod Banke u __________________.


Član 3.


Preuzimalac sanacije ima pravo da vrši kontrolu namenske upotrebe sredstava sanacije pregledom poslovnih knjiga korisnika, isplatnih dokumenata, kao i njegovog finansijskog poslovanja u periodu korišćenja sanacije.


Obaveze korisnika sanacije


Član 4.


Korisnik sanacije u periodu korišćenja sanacije dužan je preuzimaoca sanacije da pismeno izveštava o nameni korišćenja sredstava i poslovnim rezultatima na kraju svake godine.