Ugovor o preuzimanju duga


17.4 - Primer obrasca ugovora o preuzimanju duga



UGOVOR O PREUZIMANJU DUGA


ZAKLJUČEN IZMEĐU:

1. "Jugobanke" d.d. - Novi Sad (u daljem tekstu: Dužnik)

2. Trgovinsko preduzeće Beograd, koje zastupa direktor (u daljem tekstu: Preuzimalac)

3. Beogradska banka "Beobanka" d.d. Zeleni venac 16 (u daljem tekstu: Poverilac)


Član 1.


Preuzimalac je saglasan da preuzme dug od Dužnika prema Poveriocu po Ugovoru o kreditu za likvidnost br. ___ i to počev od 15.05.1996. godine u iznosu od

Dinara: ___________ i slovima: ________________dinara.


Član 2.


Ugovorne strane su saglasne da sva prava i obaveze (uključujući redovnu i kaznenu kamatu, troškove i dr.) iz člana 1. ovog Ugovora od 15.05.1996. godine padaju na teret Preuzimaoca.


Član 3.


Danom preuzimanja duga Preuzimalac stupa na mesto Dužnika a ovoga oslobađa obaveze prema Poveriocu iz člana 1. ovog Ugovora zajedno sa sporednim dugom.


Član 4.