Ugovor o preuzimanju duga, varijanta II


17.5 - Primer obrasca ugovora o preuzimanju duga (varijanta II)UGOVOR O PREUZIMANJU DUGA


Član 1.


Pravno lice C preuzima dug pravnog lica A koje ovo ima prema pravnom licu B, u iznosu od d. 100.000 DIN.


Član 2.


Pravno lice B dalo je pristanak za promenu dužnika pa ugovor o preuzimanju duga ima učinak prema njemu.


Član 3.


Promenom dužnika dug prelazi sa starog na novog dužnika s istim sadržajem kakav je imao i kod starog dužnika.


Član 4.


Ugovorom o preuzimanju duga pravno lice C stupa na mesto pravnog lica A koje se oslobađa svoje obaveze.


Član 5.


Pravno lice C duguje pravnom licu B ono što joj je dugovalo i pravno lice A. Pravno lice C preuzima dug s obavezom da ispuni i sporedna prava koja pripadaju pravnom licu B iz tog duga.


Član 6.


Pravno lice C odgovara za kamate koje dospevaju nakon preuzimanja duga. Nenaplaćene kamate dospele pre preuzimanja duga ne terete pravno lice C.


Član 7.


Pravno lice A ne oslobađa se obaveze ako je pravno lice C prezaduženo, a pravno lice B to nije znalo, niti je moralo znati. U tom slučaju, ugovor o preuzimanju ima učinak ugovora o pristupanju dugu i time pravno lice C stupa u obavezu pored pravnog lica A.


Član 8.