Ugovor o prenosu prava korišćenja na zemljištu
UGOVOR

O

PRENOSU PRAVA KORIŠĆENJA NA ZEMLJIŠTUZaključen između:


Firme: _________________________________________________________________________________

(naziv, adresa i mesto)


koju predstavlja: _________________________________________________________________________

(ime, prezime i funkcija)


u daljem tekstu ovog Ugovora nazvan "PRENOSILAC PRAVA", s jedne strane

i

Firme: _________________________________________________________________________________

(naziv, adresa i mesto)


koju predstavlja: _________________________________________________________________________

(ime, prezime i funkcija)


u daljem tekstu ovog Ugovora nazvan "PRIMALAC PRAVA", s druge strane.


Zajednički naziv za učesnike u ovom poslu je "UGOVORNE STRANE".UGOVORNE STRANE su se saglasile o sledećem:


Član 1.


PRIMALAC PRAVA ima trajno pravo korišćenja po osnovu _____________________________________ na zemljištu površine __________________________ m2 i po parceli br. ___________________ upisane u zemljišne knjige _______________________ katastarske opštine ________________________.