Ugovor o poveravanju ovlašćenja za otkup otpadnih materijala


16.14 - Primer obrasca ugovora o poveravanju ovlašćenja za 

         otkup otpadnih materijalaUGOVOR


Zaključen dana ________ u ________ između: Preduzeća ________ iz ________ koje zastupa ________ , i ________ iz ________ a o sledećem:


1. Preduzeće ________ poverava ________ (dalje: otkupljivač) da u ime i za račun Preduzeća vrši otkup otpadnih materijala.


2. Otkupljivač prihvata da u ime i za račun preduzeća vrši otkup otpadnih materijala, pod uslovima iz ovog ugovora.


3. Otkupljivač se ovlašćuje da vrši otkup sledećih vrsta otpadnih materijala: _________.


4. Otkupljivač ima i sledeća ovlašćenja u vezi otkupa otpadnih materijala: __________.


5. Otkup otpadnih materijala vršiće se po cenama i to:


   Vrsta materijala                                                    cena

________________________                 ______________


6. Uslovi otkupa otpadnih materijala su:  ____________________.


7. U slučaju spora nadležan je opštinski sud u ________________.