Ugovor o potrošačkom kreditu


7.13 - Primer obrasca ugovora o potrošačkom kredituUGOVOR O POTROŠAČKOM KREDITU


Zaključen između:

Preduzeća za trgovinu na malo i veliko _________ (u daljem tekstu: kreditor) i 

kupca ________ l. k. broj _______ izdata od _______ zaposlen na neodređeno vreme u preduzeću ___________ nastanjen u ___________ ulica i kućni broj ____ (u daljem tekstu: korisnik kredita); sklapaju ugovor o pravima i dužnostima za podizanje potrošačkog kredita.


Član 1.


Kreditor odobrava i daje, a korisnik uzima potrošački kredit u iznosu od: 20.000. - dinara za kupovinu industrijske robe sa rokom otplate od 24 meseca.


Član 2.


Korisnik kredita je obavezan da uplati gotovinsko učešće u visini od 80 odsto na iznos odobrenog kredita i to pre njegovog korišćenja.


Član 3.


Kreditor odobrava korisniku navedeni iznos kredita uz kamatu od 35% godišnje i koja teče od dana kupovine robe.


Član 4.


Korisnik kredita se obavezuje da će kredit vratiti preko preduzeća u kojem je zaposlen, pa zato dozvoljava administrativnu zabranu na svoj lični dohodak, koji prima u preduzeću, sve do konačne otplate duga, troškova sporova ili prinudne naplate, koji bi eventualno nastali zbog neredovne otplate.


Član 5.


Ako preduzeće iz bilo kojeg razloga ne bi doznačilo prispele mesečne rate, korisnik kredita se obavezuje da će prispele rate uplatiti sam i to: svakog meseca do dvadesetog u mesecu u jednakim mesečnim ratama, s tim što prva rata dospeva 1. 1. 1996. godine.


Član 6.


Ukoliko korisnik kredita neuredno vraća iskorišćeni potrošački kredit (neplaćanje dalje mesečne rate) kreditor stiče pravo da odmah bez prethodne opomene traži naplatu celokupnog iznosa duga. Za sva zakašnjenja u otplati kredita, kreditor će zaračunati korisniku kredita zateznu kamatu po stopi koju određuje Savezna vlada.


Član 7.