Ugovor o potrošačkom kreditu za prodaju robe


7.14 - Primer obrasca ugovora o potrošačkom kreditu 

       za prodaju robeUGOVOR O POTROŠAČKOM KREDITU


___________ trgovačko i proizvodno preduzeće, ______ u daljem tekstu _________ i kupac _________, nastanjen u ___________ ulica i kućni br. ___ u daljem tekstu korisnik kredita, sklapaju ugovor o pravima i dužnostima za podizanje potrošačkog kredita.


Član 1.


___________ odobrava i daje, a korisnik kredita uzima potrošački kredit u iznosu od din. _______, pod sledećim uslovima: od odobrenog kredita se pre korišćenja uplaćuje ___% kao obavezno učešće.


Na ostatak kredita se zaračunavaju ___% kamate. Ostatak kredita, zajedno s kamatama, mora se otplatiti u ___ redovnih mesečnih rata po din. _______. Prva rata dospeva za otplatu u mesecu ________.


Član 2.


Korisnik kredita se obavezuje da će prilikom podizanja kredita platiti manipulativne troškove i opunomoćuje _____ da će u njegovo ime i na njegov račun osigurati potrošački kredit.


Član 3.


Korisnik kredita se obavezuje da će kredit vratiti preko preduzeća u kome je zaposlen, pa zato dozvoljava administrativnu zabranu na svoje lične dohotke, koje prima u preduzeću, sve do konačne otplate duga, troškova opomena ili prinudne naplate, koje bi eventualno nastali zbog neredovne otplate.


Član 4.


Ako preduzeće iz bilo kojeg razloga ne bi doznačilo prispele mesečne rate, korisnik kredita se obavezuje da će prispele rate uplatiti sam.


Član 5.


Korisnik kredita mora ______ za sigurnost podignutog kredita, izručiti blanko menicu sa svojim akceptom. U slučaju, da korisnik kredita zakasni s otplatom, ima ______ pravo da unovči nevraćeni kredit sa svim kamatama i troškovima. Sav nevraćeni kredit prispeva za naplatu odmah kad korisnik kredita zakasni s otplatom za 2 mesečne rate. Ako dođe do otplatnog zakašnjenja, korisnik kredita pristaje na __% zatezne kamate od meseca prispeća svake rate.


Član 6.


Ako preduzeće korisnika kredita bude zaračunavalo troškove za izvršavanje administrativne zabrane, korisnik kredita se obavezuje da će ih platiti svom preduzeću sam, tako da će _________ primati mesečne rate u iznosu koji je određen u članu 1.


Član 7.