Ugovor o posredovanju za vršenje određenih poslova u prometu


16.5 - Primer obrasca ugovora o posredovanju za vršenje 

       određenih poslova u prometuUGOVOR O POSREDOVANJU


Zaključen dana (navesti datum) između stranaka:

POSREDNIK: _______________ (navesti naziv i sedište)

NALOGODAVAC: _______________ (navesti naziv i sedište)


Napomena: Ovo je primer ugovora u kome nalogodavac ustupa posredniku da u njegovo ime i za njegov račun vrši u prometu određene poslove. U ovom slučaju se, pored ugovora, izdaje i posebno punomoćje.


Član 1.


Nalogodavac ustupa posredniku dole navedene poslove, i nalaže mu da ih obavi "u ime i za račun" nalogodavca i to:

- da kupuje _______________ (navesti koju robu i za koju cenu)

- da prodaje _______________ (navesti vrstu, kvalitet, količinu i cenu robe)

- da zakupi magacinski prostor _______________ (navesti koji)


Član 2.


Posrednik prihvata obavljanje poslova, iz člana 1. ovog ugovora, u roku od (navesti rokove).


Napomena: Rokovi mogu kod ovog ugovora da budu bitni ili nebitni. Bitni su najčešće kada je u pitanju jedna prestacija (govor), a nebitni kada je u pitanju sukcesivna isporuka i trgovina većom količinom proizvoda.


Član 3.


Nalogodavac se obavezuje da obezbedi potrebnu količinu robe za prodaju svakih ____ (navesti koliko) dana _______________ (navesti i gde će biti isporučena) kao i da primi kupljene proizvode (navesti kada i gde).


Član 4.


Posrednik se obavezuje da poverene poslove vrši savesno i da mesečno ostvari od prodaje _________ (navesti sumu) i od kupovine _________ (navesti sumu kupljene robe).


Obračun prometa i uplatu sredstava vršiće posrednik na račun nalogodavca kod banke (navesti koje).