Ugovor o posredovanju, varijanta IV


16.4 - Primer ugovora o posredovanju (varijanta IV)UGOVOR O POSREDOVANJU br. 109


Zaključen 10. aprila 1996. godine, u Beogradu, između:

Preduzeća "Promet", Beograd, Sremska 12, u daljem tekstu: Komitent, i

Pavković Svetozara, iz Beograda, Lička 18, br. l.k. F 4567, SUP Beograd, u daljem tekstu: Posrednik.


Član 1.


Posrednik se obavezuje da će dovesti Komitenta u vezu sa preduzećima koja se bave prometom robe, radi prodaje dečije obuće, u vrednosti od 900.000,00 dinara.


Član 2.


Posrednik se obavezuje da svoju obavezu iz člana 1. ovog Ugovora izvrši do 30. jula 1996. godine.


Ako Posrednik svoju obavezu ne izvrši u roku iz stava 1. ovog člana ovaj Ugovor prestaje da važi.


Član 3.


Komitent je obavezan da Posredniku nadoknadi sve troškove koje bude imao po osnovu posredovanja (PTT troškovi, troškovi prevoza, troškovi reklame, troškovi reprezentacije i sl.), s tim što ovi troškovi ne mogu biti veći od 3% od vrednosti ugovora koji se zaključi njegovim posredovanjem.


Posrednik, osim naknade troškova iz stava 1. ovog člana, ima pravo i na naknadu od svakog zaključenog ugovora u procentu od 10% od vrednosti ugovora, koji se zaključi njegovim posredovanjem.