Ugovor o posredovanju, varijanta III


16.3 - Primer obrasca ugovora o posredovanju (varijanta III)UGOVOR O POSREDOVANJU


Zaključen dana _________ 1996. godine, u _________, između:

1. ____________, iz _________ ul. ________ br. ___, kao nalogodavca (u daljem tekstu: NALOGODAVAC), koga zastupa direktor ________, i

2. ____________, iz _________ ul. ________ br. ___, kao posrednika (u daljem tekstu: POSREDNIK), koga zastupa direktor _______, na sledeći način:


Član 1.


POSREDNIK se obavezuje da dovede u vezu NALOGODAVCA sa ________ iz ________, radi zaključenja ugovora o prodaji robe, i to: ________ u količini od komada _______ po ceni od _______ dinara.


Član 2.


POSREDNIK se posebno obavezuje da posredništvo iz člana 1. ovog ugovora, obavi u roku od _______ dana posle zaključenja i potpisivanja ovog ugovora, što ako ne uradi ovaj ugovor se ima raskinuti.


Član 3.


POSREDNIK se obavezuje da NALOGODAVCA obaveštava o svim okolnostima koje su od značaja za izvršenje posredničkog posla.


Član 4.


NALOGODAVAC je dužan da POSREDNIKU isplati naknadu za izvršene i ugovorene poslove iz ovog ugovora u visini od ________ dinara, i da plati sve druge troškove koje je posrednik imao pri posredovanju.


Član 5.


Obostranim sporazumom ugovorne strane su se dogovorile da posrednik koji je dobio nalog za posredovanje ne može vršiti posredovanje za bilo koju drugu stranu.


Član 6.


POSREDNIK odgovara za svaku štetu koju je NALOGODAVAC pretrpeo zbog toga što je zaključeni ugovor poništen.


Član 7.