Ugovor o posluzi


20.1 - Primer obrasca ugovora o posluziUGOVOR O POSLUZI


Ugovarač ____________ zaključuje na dan ____________ u ____________ ugovor o posluzi sa ugovaračem ____________, kako sledi:


Član 1.


Ugovarač - poslugodavac daje na upotrebu svoju ambalažu ____________, ugovaraču poslugoprimcu u vremenu od ____________ do ____________.


Član 2.


Poslugoprimac se obavezuje da će ovu ambalažu koja se sastoji od ____________ namenski koristiti kao dobar privrednik i da će istu vratiti poslugodavcu na dan ____________ franko stovarište poslugodavca.


Član 3.


Obe ugovorne strane su saglasne da je ova upotreba bez naknade, s tim što je u slučaju loma ili propasti usled redovnog poslovanja pojedinih komada poslugoprimac obavezan da štetu naknadi.


Član 4.


Poslugoprimac nije obavezan da naknadi štetu na ambalaži ukoliko je ona nastupila usled više sile ili slučaja.


Član 5.


Ugovorne strane su saglasne da poslugoprimac može i mimo roka iz člana 2. ovog ugo-vora da traži povraćaj date ambalaže u zavisnoti od njegovih potreba.


U svakom slučaju, poslugodavac će tražiti raskid ovog ugovora i povraćaj ambalaže, ako se ista ne čuva, ne održava uredno, kao i ako se nenamenski koristi.


Član 6.


Poslugodavac garantuje da je ambalaža navedena u tački 2. ovog ugovora njegova svojina i da je ispravna.


Član 7.