Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji, model IV


6.4 - Primer obrasca ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji (varijanta IV)


UGOVOR 


o poslovno-tehničkoj, saradnji zaključen dana _________ u Beogradu između

1. Preduzeće _________, u daljem tekstu _________, koje zastupa direktor _________

i

2. ________________________


PREDMET UGOVORA


Član 1.


Preduzeće i _________ se obavezuju da međusobno sarađuju u svim poslovima iz oblasti propagande marketinga - ispitivanje tržišta, za koje poslove su oba preduzeća registrovana kod nadležnog privrednog suda.


Član 2.


Poslovna saradnja po ovom ugovoru obuhvata: ________________________________

povezivanje sa potencijalnim partnerima, prikupljanje podataka, informacija i ponuda, ispitivanje tržišta, davanje ideja za enterijere odnosno pružanje usluga koje bi bile interesantne i potrebne ugovaračima, u cilju međusobnih uključivanja u realizaciju ugovorenih poslova.


Član 3.


Podela posla između ugovornih strana kao i bliža prava i obaveze u konkretnim poslovima regulisaće se posebnim ugovorima između ugovarača u skladu sa odredbama i načelima poslovne saradnje predviđene ovim ugovorom.


Član 4.


Okolnost da ____________ raspolaže stručnim kapacitetima u ljudstvu i da je podoban da izvršava poslove izvođenja enterijera sa idejama ugovorne strane smatraju da je u njihovom obostranom interesu da se postojeći kapaciteti koriste u poslovnoj delatnosti ____________.


NAČIN ZAKLJUČENJA UGOVORA


Član 5.


Dostavljanje ponude i zaključivanje ugovora za izvršenje poslova navedenih članom 2. ovog ugovora vršiće zainteresovani ugovarač uz prethodnu saglasnost drugog ugovarača.


Član 6.