Ugovor o poslovnoj saradnji
UGOVOR

O

POSLOVNOJ SARADNJIZaključen između:


Firme: _________________________________________________________________________________

(naziv, adresa i mesto)


koju predstavlja: _________________________________________________________________________

(ime, prezime i funkcija)


u daljem tekstu ovog Ugovora nazvan "UGOVORNA STRANA A", s jedne strane

i

Firme: _________________________________________________________________________________

(naziv, adresa i mesto)


koju predstavlja: _________________________________________________________________________

(ime, prezime i funkcija)


u daljem tekstu ovog Ugovora nazvan "UGOVORNA STRANA B", s druge strane.


Zajednički naziv za učesnike u ovom poslu je "UGOVORNE STRANE".UGOVORNE STRANE su se saglasile o sledećem:Član 1.


Predmet poslovne saradnje regulisane ovim Ugovorom je:

______________________________________________________________________________________