Ugovor o pomorskom prevozu robe


11.6 - Primer obrasca ugovora o pomorskom prevozu robeUGOVOR O POMORSKOM PREVOZU ROBE


Zaključen dana ________ 1996. između:


BRODAR: Navesti pun naziv brodarske firme

KRCATELJ: Navesti naziv i adresu krcatelja

Ugovorne strane su se sporazumele:


Član 1.


Brodar se obavezuje da preveze robu krcatelja od luke ukrcaja ________ pa do luke _________ iskrcaja u ugovorenom roku od 45 dana od ukrcaja, a za ugovorenu cenu prevoza od _______ (navesti naziv valute).


Član 2.


Brodar se obavezuje da blagovremeno postavi brod (navesti ime broda) u luci ukrcaja (navesti luku) dana (navesti datum) na doku broj 6.


Brod mora biti odgovarajućih osobina i opreme, radi prevoza (precizirati tonažu broda i opremu eventualne hladnjače, dizalice i drugo).


Član 3.


Brodar je dužan da ukrca robu na brod, koja se sastoji od (navesti vrstu robe i broj koleta).


Krcatelj je obavezan da robu ugovorenog dana dopremi o svom trošku uz bok broda, kao i da uz robu preda isprave.


Član 4.


Brodar je obavezan da odmah nakon ukrcaja robe preda krcatelju konosman koji može biti: na ime određenog lica, po naredbi određenog lica, ili samo po naredbi, i na donosioca (precizirati u ugovoru).


Član 5.


Brodar se obavezuje da izda konosman krcatelju u 6 primeraka u koji će biti uneti sledeći podaci: