Ugovor o poklonu nepokretnosti
UGOVOR

O

POKLONU NEPOKRETNOSTIZaključen između:


Firme: _________________________________________________________________________________

(naziv, adresa i mesto)


koju predstavlja: _________________________________________________________________________

(ime, prezime i funkcija)


u daljem tekstu ovog Ugovora nazvan "POKLONODAVAC", s jedne strane

i

Firme: _________________________________________________________________________________

(naziv, adresa i mesto)


koju predstavlja: _________________________________________________________________________

(ime, prezime i funkcija)


u daljem tekstu ovog Ugovora nazvan "POKLONOPRIMAC", s druge strane.


Zajednički naziv za učesnike u ovom poslu je "UGOVORNE STRANE".
UGOVORNE STRANE su se saglasile o sledećem:


Član 1.


POKLONODAVAC poklanja POKLONOPRIMCU nepokretnost u svom vlasništvu i to: _______________

_______________________________________, upisanu u zemljišnu knjigu_________________________ ul. ________________________________ br.__________ katastarske opštine, a koja se sastoji iz: _______