Ugovor o podzakupu
UGOVOR

O

PODZAKUPUZaključen između:


Firme: _________________________________________________________________________________

(naziv, adresa i mesto)

 

koju predstavlja: _________________________________________________________________________

(ime, prezime i funkcija)


u daljem tekstu ovog Ugovora nazvan "ZAKUPAC", s jedne strane

i

Firme: _________________________________________________________________________________

(naziv, adresa i mesto)

 

koju predstavlja: _________________________________________________________________________

(ime, prezime i funkcija)


u daljem tekstu ovog Ugovora nazvan "PODZAKUPAC", s druge strane.


Zajednički naziv za učesnike u ovom poslu je "UGOVORNE STRANE".UGOVORNE STRANE su se saglasile o sledećem:


Član 1.


ZAKUPAC je shodno ugovoru o zakupu br. ___________________ od ___________________ zakupio: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________